ปรเภทบุคลากร
ชาย / หญิง

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด